Уважаемые поставщики ТСР!
Реализована автоматическая отмена заказа, который не был принят Поставщиком в течение 10 календарных дней.

ЖАРИЯ ШАРТ-ОФЕРТА

Өнім берушілер, мамандар және өнім алушылар қатарынан Әлеуметтік қызметтер порталын пайдаланушылар үшін жария Оферта шарты

1.Терминдер мен анықтамалар

Өнім беруші – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының аумағында қызметтер көрсететін және (немесе) тауарлар жеткізетін және Уәкілетті органның шешімі бойынша Әлеуметтік қызметтер порталындағы Өнім берушілер тіркеліміне немесе Мамандар тізіліміне енгізілген заңды тұлғалар және олардың филиалдары;

Өнім алушы – Әеуметтік қызметтер порталы арқылы тауарға (көрсетілетін қызметке) тапсырыс беру немесе сатып алу ниеті бар не тапсырыс беретін, сатып алатын және қолданыстағы заңнамаға сәйкес олармен қамтамасыз етуге құқығы бар жеке тұлға;

Әлеуметтік қызметтер порталы – әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесінің бір бөлігі және халықтың жекелеген санаттарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жергілікті атқарушы органдардың олардың құнын өтеу шарттарында тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйе болып табылады.

Тауар – қолданыстағы заңнамаға сәйкес Әлеуметтік қызметтер порталында ұсынылған құрал (зат);

Көрсетілетін қызмет – өмірлік қиын жағдайда жүрген Өнім алушыға туындаған әлеуметтік проблемаларды еңсеру үшін жағдайларды қамтамасыз етуге және оның қоғам өміріне қатысуы үшін басқа азаматтармен тең мүмкіндіктер жасауға бағытталған қызмет;

Кепілдендірілген сома – Өім алушы Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы сатып алатын тауарлар мен қызметтердің құнын толық немесе ішінара өтеу ретінде мемлекет ұсынатын сома;

Бірлесіп төлеу – қолданыстағы заңнамаға сәйкес Әлеуметтік қызметтер порталында өз қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлардың (қызметтердің) кепілдік берілген сомасы мен нақты құны арасындағы айырманы Өнім алушының өз бетінше төлеуі;

Уәкілетті орган – халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қаланың, ауданның атқарушы органы;

«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЕРДО» АҚ) – Әлеуметтік қызметтер порталын дамытуды, сүйемелдеуді және жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

Министрлік – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;

Акцепт – оферта жолданған адамның оны қабылдау туралы жауабы;

Маман – уәкілетті органның шешімі бойынша Әлеуметтік қызметтер порталындағы мамандар тізіліміне енгізілген жеке тұлға.

2. Жалпы ережелер

2.1. Осы жария Оферта (бұдан әрі — Шарт) Министрліктің құқықтық қабілеті (әрекет қабілеттілігі), қажетті құқықтары мен өкілеттіктері бар кез келген заңды және жеке тұлғаның атына осы Офертада айқындалған талаптарда осы шартты жасасудың ресми ұсынысы болып табылады және шарттың барлық елеулі талаптарын қамтиды.

2.2. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

3. Шарттың Мәні

3.1. Өнім беруші Тауарды (Көрсетілетін қызметті) өткізеді және ұсынады, Маман Көрсетілетін қызметтерді ұсынады, ал Өнім алушы Тауарды (Көрсетілетін қызметті) қабылдайды, ал Тауардың (Көрсетілетін қызметтің) бағасы кепілдік берілген сомадан асқан жағдайда, осы Шарттың талаптарында Тауардың (Көрсетілетін қызметтің) құнын өз қаражатынан қоса төлейді.

3.2. Тапсырыс берілген тауарларға меншік құқығы Тауарды Өнім алушыға іс жүзінде берген сәттен бастап Өнім алушыға өтеді. Тауардың кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупі Тауарды сатып алушыға нақты берген сәттен бастап Өнім алушыға өтеді.

3.3 Тауардың (Көрсетілетін қызметтің) бағасын Өнім беруші, Маман біржақты даусыз тәртіппен айқындайды және интернет-мекенжайы бойынша орналасқан Портал беттерінде көрсетіледі: http://aleumet.egov.kz.

3.4. Тауардың (Көрсетілетін қызметтің) бағасы теңгемен көрсетіледі және қосылған құн салығын қамтиды.

3.5. Порталда Қазақстан Республикасының заңнамасында толық немесе ішінара өтеу шарттарында мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз ету көзделген Тауарлар (Көрсетілетін қызметтер) туралы ғана мәліметтер жарияланады.

3.6. Тапсырыс беру және қызмет көрсету, тауарларды сатып алу және пайдалану шарттары, сондай-ақ Тараптардың қосымша құқықтары мен міндеттері тіркеу қағидаларында және осы Шарттың ажырамас бөліктері болып табылатын және Порталда «қолдау» бөлімінде орналастырылатын әрбір көрсетілетін қызмет және/немесе тауар үшін арнайы Шарттарда айқындалады.

4. Шарт жасасу кезі

4.1. Осы Шарттың мәтіні жария оферта болып табылады (ҚР Азаматтық кодексінің 447-бабына сәйкес).

4.2. Осы Офертаның (Шарттың) акцепті

Өнім берушілерге арналған Нұсқаулыққа және/немесе мамандарға арналған Нұсқаулыққа сәйкес «Мен Жария шарттың талаптарын қабылдаймын» порталының бетінде «Қабылдау және жалғастыру» батырмасын басу арқылы Өнім берушінің, Маманның осы жария оферта-шарттың талаптарын қабылдауға келісімі;

сәлемдесу хатынан кейін Портал бетінің тиісті жолағында «Бұдан әрі» батырмасын басу арқылы Өнім алушының осы жария оферта шартының талаптарын қабылдауға келісімі деп танылады.

4.3. Өнім алушының Тауарға (Көрсетілетін қызметке) тапсырысты ресімдеуі «Қолдау» бөлімінде орналастырылған нұсқаулықтарда көрсетілген іс-әрекеттерді жасау жолымен жүргізіледі, тікелей сілтеме http://aleumet.egov.kz./ru/support.

4.4. Өнім алушы мен Өнім берушінің, осы Оферта маманының акцептеуі негізінде жасалатын шарт Сатып алушы, Өнім беруші және Маман қандай да бір ерекшеліктерсіз және/немесе ескертпелерсіз қосылатын қосылу шарты болып табылады.

4.5. Сатып алушының тапсырысты ресімдеу фактісі Өнім алушының осы Шарттың талаптарын қабылдауының сөзсіз фактісі болып табылады. Порталда тауарды (қызметті) сатып алған алушы Өнім берушімен, Маманмен және Уәкілетті органмен осы Шарттың талаптарымен қарым-қатынасқа түскен тұлға ретінде қаралады.

4.6. Өнім берушінің, Маманның Акцепт жасауы:

Өнім беруші, Маман осы Шарттың барлық талаптарымен танысты, келіседі және қабылдады;

Өнім беруші, Маман осы Шартты іске асыру мақсатында Ақпараттық жүйелер арқылы дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім берді;

Шарт электрондық түрде жасалды және жарамды;

осы Шартты жасасу жазбаша нысанда шарт жасасуға теңестіріледі.

4.7. Өнім алушының Акцепт жасауы

Өнім алушы осы Шарттың барлық талаптарымен танысты, келіседі және қабылдады;

Өнім алушы Шартты іске асыру мақсатында Ақпараттық жүйелер арқылы дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім берді;

Шарт электрондық түрде жасалды және жарамды;

Осы Шартты жасасу жазбаша нысанда шарт жасасуға теңестіріледі.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Өнім беруші, Маман міндеттенеді:

5.1.1. осы Шарт жасалған сәттен бастап осы Шарттың және қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес Өнім алушы мен Уәкілетті орган алдындағы барлық міндеттемелерді толық көлемде қамтамасыз ету;

5.1.2 Өнім алушының дербес деректерін өңдеу және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте олардың құпиялылығын қамтамасыз ету;

5.1.3 5 жұмыс күні ішінде Өнім алушының тапсырысына Тауарды (Көрсетілетін қызметті) алу мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы жауап ұсыну;

5.1.3 Порталда көрсетілген мерзімде Тауарды алушыға дейін жеткізуді қамтамасыз ету;

5.1.4 ұсынылатын Тауар мен Көрсетілетін қызметтің Порталда орналастырылған сипаттамаға, суреттерге және шарттарға сәйкестігіне кепілдік беру;

5.1.5 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мерзімде және шарттарда қаржылық құжаттар мен есептілікті ұсынады.

5.2. Өнім беруші, Маман құқылы:

5.2.1 жергілікті атқарушы органның уәкілетті органынан жеткізілген Тауар, Көрсетілген қызметтердің нақты көлемі үшін ақы алу.

5.2.2 Қызмет көрсету кезінде бұзу күніне шарт бойынша бұзуға байланысты іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы төлеуді талап ету;

5.2.3 Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінен ол туралы мәліметтерді алып тастағаннан кейін Порталда қайта тіркеу;

5.2.4 өзіне Портал арқылы алған міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Порталдан тіркеуден шығарылған күннен бастап бір жылдан ерте емес мерзімде қайта тіркеу туралы өтініш;

5.2.5 Өнім алушының тапсырысын қарау кезінде оның қоймада болмауына байланысты тауарды беруден бас тарту;

5.2.5 қоймада тауар болмаған жағдайда және/немесе Өнім берушілер тізілімінен шығаруға өтініш берген кезде алушыға Тапсырысты қабылдаудан бас тарту;

5.2.6 Өнім алушының тапсырысын қарау кезінде келесі себептер бойынша Қызмет көрсетуден бас тарту:

 • форс-мажорлық жағдайларға (төтенше жағдайлар, дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар және еңсерілмейтін күштің басқа да мән-жайлары) байланысты қызмет көрсету мүмкін еместігі);
 • маманның (лардың) жүктелуі салдарынан Қызмет көрсетудің мүмкін еместігі);
 • Қызмет алушының тұрғылықты жерінде көрсетілмейді;
 • Өнім алушы қызмет көрсетілетін контингентке жатпайды;
 • бұрын Өнім алушыға маманның атына негізсіз қорлау және адамның қадір-қасиетін қорлайтын айыптар себебінен қызмет көрсетуден бас тартылды);
 • Өнім берушілер тізілімінен (тіркелімінен) алып тастауға өтініш берілді;
 • басқа себептер бойынша олардың негіздемесімен.

5.2.6 келесі жағдайларда қызмет көрсетуге Тапсырысты қабылдаудан бас тартуға:

 • олар өнім берушілер тізілімінен немесе мамандар тізілімінен шығаруға өтініш береді;
 • егер қызмет алушының тұрғылықты жерінде көрсетілмесе;
 • қызмет көрсететін маманның (мамандардың) толық жүктелуі;
 • егер бұрын қызмет алушы қызмет көрсететін маманның дұрыс емес мінез-құлқы себебінен Қызмет көрсетуден бас тартса;
 • егер Өнім алушы қызмет көрсетілетін контингентке жатпаса (тек санаторий-курорттық қызметтерді Өнім берушілер үшін);
 • бір төсек-орынға бір мезгілде бірнеше тапсырыс түсу (тек санаторий-курорттық қызметтерді Өнім берушілер үшін);
 • басқа себептер бойынша олардың негіздемесімен.

5.2.7 Қызмет алушыға оны ұсыну барысында келесі себептер бойынша Қызмет көрсетуден бас тарту:

 • форс-мажорлық жағдайлар (төтенше жағдайлар, дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар және еңсерілмейтін күштің басқа да мән-жайлары) себебінен қызмет көрсетудің мүмкін еместігі);
 • куәлардың жазбаша айғақтарымен расталатын Өнім алушы немесе оның отбасы мүшелері тарапынан адамның қадір-қасиетін қорлайтын негізсіз қорлаулар мен айыптаулар;
 • Қызмет көрсетуге негіз болған Нормативтік құқықтық актінің күшін жою;
 • Өнім алушының көрсетілетін қызметті алу орнына уақтылы келмеуі (тек санаторий-курорттық қызметтерді Өнім берушілер үшін);
 • Өнім алушының «Мүгедектерді оңалтудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы № 26 бұйрығымен көзделген құжаттардың қолданылу мерзімінің өтуі немесе болмауы»;
 • Өнім алушының Қызмет үшін төлем жүргізуден бас тартуы;
 • басқа себептер бойынша олардың негіздемесімен.

5.3. Өнім алушы міндеттенеді:

5.3.1 осы Шарттың талаптарын қатаң сақтау;

5.3.2 Тауарды (Көрсетілетін қызметті) таңдауға жеке жауапты болу;

5.3.3 Шарт жасасу сәтіне дейін Шарттың мазмұнымен және талаптарымен, Өнім беруші, Маман ұсынатын тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) бағаларымен Порталда танысу қажет;

5.3.4 оны Өнім алушы ретінде бірегей сәйкестендіретін және ол таңдаған (ішінара төленген) Тауарды (Көрсетілетін қызметті) жеткізу үшін жеткілікті барлық қажетті деректерді хабарлау;

5.3.5 Порталда Өнім берушіні, Маманды таңдау құқығын алған күннен бастап 3 ай ішінде Тауарға (Көрсетілетін қызметке) тапсырыс беруді жүзеге асыру;

5.3.7 Порталда тапсырыс берілген Тауарды кәсіпкерлік мақсатта пайдаланбау;

5.3.8 Тауардың (Көрсетілетін қызметтің) құны осы тауарға (көрсетілетін қызметке) кепілдік берілген сомадан асқан жағдайда, берілген тауар (көрсетілетін қызмет) үшін төлем жүргізу

қолма-қол ақшасыз төлем әдісін (банк картасымен не электрондық төлемдер жүйесімен) таңдаған жағдайда, Тапсырысты алған күні Өнім берушінің шотына қаражат аудару арқылы;

тауарды өзінің тұрғылықты жері бойынша жеткізген жағдайда үстеме төлеммен;

қолма-қол төлем әдісі арқылы.

5.4. Өнім алушының құқығы бар:

5.4.1 қолданыстағы заңнамаға сәйкес қамтамасыз етуге құқығы бар Тауарды (Көрсетілетін қызметті) еркін таңдауға құқылы;

5.4.2 Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мөлшерде және тәртіппен таңдалған Тауарға (Көрсетілетін қызметке) кепілдік берілген сомаға;

5.4.3. Тауарды (Көрсетілетін қызметті) қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен төлеу төленген жағдайда. Тауарды (көрсетілетін қызметті) қолма-қол ақшамен төлеу курьерге немесе өзі алып кету пунктінің қызметкеріне жеткізу сәтінде, өнім берушіге көрсетілетін қызметті алу орнына келген күні жүзеге асырылады;

5.4.3 Өнім берушінің, Маманның өз міндеттемелерін бұзу (орындамау және (немесе) тиісінше орындамау) фактісі туралы өзіне белгілі болған күннен бастап күнтізбелік он төрт күннен кешіктірмей Порталда тиісті ақпаратты орналастыру;

5.4.4 Өнім беруші, Маман Тауарға (Көрсетілетін қызметке) Тапсырысты растаған сәтке дейін тапсырыстан бас тартып, басқа Өнім берушіні, Маманды таңдайды;

5.4.5 тауарды Өнім берушіден өз бетінше алу (өздігінен алып кету);

5.4.6 жариялауға кері қайтарып алу(лар) таңдап алынған Тауарлар (Көрсетілетін қызметтер);

5.4.7 келесі жағдайларда осы Өнім берушіден, Маманнан қызметтерді одан әрі алудан бас тарту:

 • Өнім берушінің, Маманның қызмет көрсетуді уақтылы бастамауы;
 • Өнім берушінің, Маманның қызмет көрсету мерзімі мен уақытын жүйелі түрде бұзуы;
 • Көрсетілетін қызмет берушінің, тиісті емес сападағы Маманның қызмет көрсетуі және кемшіліктерді Өнім алушы белгілеген мерзімде жоймауы;
 • Өнім берушінің, Өнім алушының қадір-қасиетін қорлайтын Маманның дөрекі мінез-құлқы;
 • Өнім берушінің, Маманның қызметтері ұсынылмайтын басқа тұрғылықты жерге көшу;
 • олардың негіздемесі бар басқа себептер.

5.5. Уәкілетті орган міндеттенеді

5.5.1 қолданыстағы заңнамада көзделген шарттар мен талаптарды сақтай отырып, Өнім берушінің, Маманның және ол мәлімдеген тауардың (көрсетілетін қызметтің) Порталда тіркелуін қамтамасыз ету;

5.5.2 тіркеуден бас тартылған жағдайда себептерін көрсете отырып, бас тартуды ұсыну;

5.5.3 Өнім берушіге, Маманға таңдалған және жеткізілген, Өнім алушыға көрсетілген тауарлар (қызметтер) үшін кепілдік берілген соманы төлеу.

5.6. Уәкілетті орган құқығы бар:

5.6.1 Өнім берушіге, Маманға оның және ол мәлімдеген тауарларды (қызметтерді) Порталда тіркеуден бас тарту;

5.6.2 қолданыстағы заңнамада көзделген негіздер бойынша Өнім берушіні өнім берушілер тізілімінен, Маманды мамандар тізілімінен шығару.

6. Тауарды жеткізу

6.1. Тауарды алушыға жеткізуді Өнім беруші бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде «Қазпочта» АҚ жүзеге асырады.

6.2 Егер Өнім алушы тапсырысты келісілген мерзімде алмаса, Өнім беруші тауарды алушыға жеткізу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндетті.

6.3. Курьермен барлық өзара есеп айырысулар сияқты тапсырыс берілген тауарды тексеру 60 минуттан аспайтын уақытта жүргізіледі. Өздігінен алып кету пункттерінде тапсырыс берілген Тауарды тексеру уақыт бойынша шектеусіз.

6.4. Жеткізу құнын «Қазпочта» АҚ анықтайды және Өнім беруші төлейді.

6.5. «Қазпочта» АҚ Өнім берушіден Тауарды алғаннан кейін жеткізу процесінде тауардың тұтастығы мен сақталуы үшін толық жауапты болады.

7. Офертаны кері қайтарып алу

7.1. Офертаны (Шартты) кері қайтарып алуды, тоқтата тұруды немесе оның талаптарын өзгертуді Министрлік кез келген уақытта жүзеге асыра алады, бірақ бұл Өнім берушінің, Маманның жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерінен бас тартуы үшін негіз болып табылмайды. Министрлік Офертаны кері қайтарып алу, тоқтата тұру (өзгерту) оқиғасының басталу фактісіне дейін кемінде 24 сағат бұрын Офертаны кері қайтарып алудың, тоқтата тұрудың (өзгертудің) нақты уақытын көрсете отырып, Порталда Офертаны кері қайтарып алу, тоқтата тұру немесе оның талаптарын өзгерту туралы хабарламаны орналастыруға міндеттенеді.

8. Еңсерілмейтін күштің әсері (форс-мажор)

8.1. Тараптардың кез келгені, егер бұл орындамау осы Шартқа қол қойылғаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларынан туындаған болса, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

8.2. «Еңсерілмес күш мән-жайлары» мұндай Тарап оған қол жетімді құралдармен алдын ала болжай алмаған немесе алдын ала алмаған төтенше оқиғаларды немесе мән-жайларды білдіреді. Мұндай төтенше оқиғалар немесе мән-жайлар, атап айтқанда: ереуілдер, су тасқыны, өрттер, жер сілкіністері және өзге де дүлей зілзалалар, соғыстар, әскери іс-қимылдар, мемлекеттік органдардың іс-қимылдары, сондай-ақ Тараптардың кез келгенінің орынды бақылау шегінен шығатын кез келген өзге де мән-жайлар қамтиды.

8.3. Тараптардың қайсыбіріне тікелей немесе жанама әсер ететін қолданыстағы заңнаманың немесе нормативтік актілердің өзгерістері еңсерілмейтін күш мән-жайлары ретінде қаралмайды, алайда тараптардың кез келгеніне осы Шарт бойынша оның қандай да бір міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермейтін өзгерістер енгізілген жағдайда, Тараптар Тараптарға осы Шарттың орындалуын жалғастыруды қамтамасыз ету үшін осы проблеманы жою жөніндегі жұмыс тәртібіне қатысты дереу шешім қабылдауға міндетті.

9. Тараптардың жауапкершілігі

9.1. Осы Шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

10. Басқа шарттар

10.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауға немесе тиісінше орындамауға байланысты барлық дауларды келіссөздер барысында шешуге тырысатын болады.

10.2. Келіссөздер барысында келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілетін болады.

11. Порталда тіркелу

11.1. Порталда тапсырысты тек тіркелген Өнім алушылар ғана ресімдей алады, бұл ретте Өнім алушының сайтта тек бір рет тіркелуге құқығы бар және тиісінше тек бір ғана жеке кабинеті бола алады.

11.2. Уәкілетті орган тіркеу кезінде Өнім беруші, Маман және Өнім алушы ұсынатын ақпараттың дәлдігі мен дұрыстығы үшін жауапты болмайды.

11.3. Порталда тіркелген Өнім алушы логин мен парольді ұсыну арқылы жеке сәйкестендіруді алады. Өнім алушыны жеке сәйкестендіру Өнім алушының атынан үшінші тұлғалардың рұқсатсыз әрекеттерін болдырмауға мүмкіндік береді және қосымша қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Өнім алушының логин мен парольді үшінші тұлғаларға беруіне тыйым салынады.

11.4. Өнім алушы, Өнім беруші, Маман логин мен парольді үшінші тұлғаларға берген жағдайда барлық ықтимал теріс салдарлар үшін дербес жауап береді.